Bestuursleden gezocht!

March 06, 2019

Wegens het vertrek van Jan Snijders en Hans Steenvoorden is het bestuur van NLZVE op zoek naar minimaal twee bestuursleden.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing en ontgroening van onze bevolking leidt in de komende 20 jaar tot een verdubbeling van het aantal kwetsbare ouderen. De samenleving wordt geconfronteerd met sterk toenemende kosten voor zorg en ondersteuning, grote tekorten in verzorgend personeel, een toenemend aantal overbelaste mantelzorgers en een gigantische (her)huisvestingsopgave. Nederland heeft een sterke traditie in maatschappelijk initiatief, maar we zijn dit in de loop van de tijd voor een deel kwijtgeraakt. We zijn onszelf daarin aan het herontdekken en zien dat bewoners verantwoordelijkheid durven nemen.  Lokale bewonersinitiatieven staan als beweging voor nabijheid, betrokkenheid, vertrouwen en eigenaarschap vanuit gemeenschapskracht.

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLVZE) is in 2016 opgericht als het landelijk netwerk van lokale bewonerscollectieven die zich bezighouden met het organiseren van de vraag en/of het aanbod van ontmoeting, ondersteuning, zorg, welzijn en wonen. Deze bewonerscollectieven kunnen zich onder verschillende noemers manifesteren waaronder zorgcoöperaties, stadsdorpen, zorgzame dorpen of noaberzorgpunten en kunnen verschillende rechtsvormen hebben. Ook wijk- of dorpscoöperaties kennen vaak een ‘zorgzaam’ onderdeel.

NLZVE zet zich als netwerkorganisatie in voor het behartigen van de belangen en de emancipatie van de beweging en voor erkenning van de bijzondere positie van deze vorm van lokale bewoners-collectieven. De beweging wil de kleinschaligheid van lokale initiatieven (op basis van verwantschap) waarborgen door emanciperend vermogen te versterken en het collectief vast te laten houden aan hun lokale eigenheid.

NLZVE doet dit onder andere door:

•     Beheren van het bestand van bewonersinitiatieven
•     Onderhouden van contacten met (de regionale netwerken van) bewonersinitiatieven in het land
•      Samen met de landelijke helpdesk informeren en kennis delen met (startende) bewoners-initiatieven
•      Fungeren als aanspreekpunt voor stakeholders op landelijk niveau
•      Bevorderen van de emancipatie van de burgerbeweging in het sociale domein
•      Aandacht vragen voor belemmerende (toepassing van) regelgeving en tegenwerkende systeempartijen
•      Agenderen van onderzoek naar zelforganisatie van burgers
•      In kaart brengen van de maatschappelijke en economische opbrengsten van bewonersinitiatieven.

NLZVE organisatie

NLZVE is een vereniging met een door de ALV[1] gekozen Bestuur en een directeur, die wordt aangeduid met de functietitel Algemeen coördinator. Deze wordt ondersteund door een secretariaat en een communicatiemedewerker. Voor de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur zal een kwartiermaker worden aangezocht.

De NLZVE Helpdesk bestaat uit 3 ervaringsdeskundigen die elk een geografisch deel van Nederland als werkgebied hebben. Zij zetten zich in voor lokale initiatieven op het gebied van strategie en beleid, draagvlak, eigenaarschap, financiën, inclusie, communicatie en contact met gemeenten en provincies.  Ook kunnen bewoners en gemeenten met vragen rondom het Right to Challenge terecht bij de NLZVE Helpdesk.

Sinds 2017 wordt NLZVE gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. De NLZVE Helpdesk wordt daarnaast tot en met 2019 deels gefinancierd door een aantal sponsoren.

De komende periode zal allereerst in het teken staan van het verder ontwikkelen van het netwerk en een daarbij passende verenigingsstructuur en organisatie.

NLZVE zoekt bestuursleden

Vanwege het vertrek van enkele bestuursleden is NLZVE op zoek naar twee bestuursleden. Zij versterken het zittende bestuur met de volgende kenmerken:

Sterke worteling in de beweging van actieve bewoners
Zij onderschrijven de grondbeginselen van onze beweging, zoals vastgelegd in het Bijzonder Statuut
Bestuurlijke ervaring in het veld van zorg, welzijn en/of wonen
Verbinders met een breed netwerk
In staat om een organisatie met professionals op afstand aan te sturen

Het betreft onbezoldigde functies. Er is een vaste onkostenvergoeding van 150 euro per vergadering.

Voor nadere informatie:

Ben van Essen, bestuurslid ben.van.essen@nlzve.nl

Jan Smelik, algemeen coördinator jan.smelik@nlzve.nl

 

[1] In eerste instantie kent NLZVE geen leden, maar in 2019 is de vereniging voornemens om een leden-organisatie op te tuigen. Er wordt nog gezocht naar een verbinding met onze achterban die goed past bij de doelstellingen van de vereniging. De achterban wordt voorlopig vertegenwoordigd door de Initiatiefgroep, een informele groep personen die actief zijn binnen de burgerbeweging. Dat wordt later vervangen door de algemene ledenvergadering (ALV).

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings