Voorbeeld statuten coöperatief samenwerkingsverband U.A.

Deze statuten dienen als voorbeeld voor een coöperatief samenwerkingsverband U.A.

STATUTEN COÖPERATIEF SAMENWERKINGSVERBAND

Artikel 1. Naam en Zetel

1.    De coöperatie draagt de naam:

2.    De coöperatie is statutair gevestigd te ……………………..

 

Artikel 2. Uitgesloten Aansprakelijkheid

De coöperatie sluit iedere verplichting van haar leden of haar oud-leden om in een tekort bij te dragen uit. Leden of oud-leden zijn tegenover de coöperatie of haar curatoren/bewindvoerders of vereffenaars niet aansprakelijk voor enig tekort.

 

Artikel 3. Doel

1.    De coöperatie stelt zich ten doel te voorzien in de materiële behoeften van haar leden door de exploitatie van een online ontmoetingsplaats/platform tussen vragers van aanbieders van praktische zorg in en om het huis en zodoende op lokaal niveau deze zorg bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te maken en te houden door mensen betaald of vrijwillig voor elkaar te laten zorgen zonder tussenkomst van derden.

2.    De coöperatie tracht het doel onder meer te verwezenlijken door op eigen naam en voor eigen rekening en risico:

       -      aan vragers van praktische zorg in en om het huis en aanbieders daarvan een online (internet) ontmoetingsplaats te bieden, waarin de geldstroom en de rechtszekerheid van vrager en aanbieder zijn gewaarborgd, alsmede het uitwisselen van diensten en materieel ter zake;       

       -      aansluitingsovereenkomsten aan te gaan met lokale aanbieders, hierop toe te zien en waar nodig te bemiddelen;

       -      één of meer fondsen aan te houden en te beheren ter ondersteuning van charitatieve initiatieven op vorenstaand gebied;

       -      al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de meest ruime zin des woords.

3.    De coöperatie beoogt binnen haar doelstelling een rechtstreekse contractuele verhouding tussen de vrager en de aanbieder tot stand te brengen en heeft zelf daartoe geen winstoogmerk.

 

Artikel 4. Leden en Toelating

1.    De coöperatie kent gewone leden.

2.    Slechts natuurlijke personen (particulieren) kunnen lid worden van de coöperatie. 

3.    Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap worden gericht aan het bestuur, onder vermelding van alle relevante gegevens.

       Daarnaast zal een persoon die nog geen lid is van de coöperatie worden geacht het lidmaatschap te hebben aangevraagd wanneer hij zich heeft ingeschreven op het platform van de coöperatie en via dat platform een overeenkomst aangaat met een aanbieder.

4.    Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en laat dit onmiddellijk aan de betrokkene weten middels het platform van de coöperatie.

5.    Het bestuur kan middels een duidelijk kenbaar gemaakt besluit nadere criteria vaststellen ter zake van het lidmaatschap.

 

Artikel 5. Jaarlijkse bijdrage / Aansluitingsbijdrage

1.    Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de coöperatie verschuldigd, welke wordt vastgesteld door het bestuur.

2.    Bij toetreding van een aanbieder is de aanbieder gehouden een jaarlijkse aansluitingsbijdrage aan de coöperatie te voldoen, waarvan de hoogte wordt vastgelegd in de aansluitingsovereenkomst met die aanbieder.

3.    Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, zodra hem een besluit ter kennis is gekomen waarin de jaarlijkse bijdrage aanzienlijk is verzwaard.

4.    Bij einde van het lidmaatschap vindt geen verrekening of restitutie van de jaarlijkse bijdrage (verschuldigd over het alsdan lopende boekjaar) plaats.

 

Artikel 6. Overgang / Overdracht Lidmaatschap

1.    Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang of overdracht vatbaar.

2.    De contractuele verhouding tussen de coöperatie en een aanbieder is evenmin voor overgang of overdracht vatbaar. In geval van overgang of overdracht is de aansluitingsovereenkomst ontbonden, tenzij anders is overeen gekomen.

 

Artikel 7. Ledenregister

1.    Het bestuur houdt een register, waarin de namen, adressen en verdere contactgegevens van alle leden zijn opgenomen.

2.    Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor leden, geschieden schriftelijk of elektronisch via een gangbaar communicatiemiddel aan het adres dat zij aan de coöperatie hebben opgegeven of aan de coöperatie laatstelijk bekend is.

 

Artikel 8. Einde Lidmaatschap

1.    Het lidmaatschap eindigt:

       a.    door overlijden van een lid;

       b.    door opzegging door het lid;

       c.     door opzegging door de coöperatie;

       d.    door ontzetting.

2.    Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

       Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen, waaronder begrepen het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage.

3.    Een lid kan zijn lidmaatschap te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen, mits schriftelijk of elektronisch.

       Opzegging van het lidmaatschap door het lid laat hetgeen dat lid met aanbieders is overeen gekomen onverlet.

4.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

       Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

 

Artikel 9. Bestuur

1.    Het bestuur van de coöperatie bestaat uit ten minste drie bestuurders.

       De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast; bij voorkeur op een oneven aantal.

2.    Zowel leden als niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd.

       In het bestuur dient het aantal leden te allen tijde het aantal niet-leden te overtreffen.

3.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

       Benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Aansluitende herbenoeming is onbegrensd mogelijk.

4.    De functies van voorzitter en secretaris worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld, alsmede de diverse portefeuilles, waaronder in ieder geval de portefeuille financiën.

5.    Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

       Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

6.    Een bestuurder defungeert voorts in de gevallen zoals in de wet bepaald, alsmede door zijn aftreden.

7.    Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur of ingeval het bestuur niet is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 2, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

 

Artikel 01. Bestuurstaak en Besluitvorming

1.    Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie.

2.    Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

       Voorts is het bestuur niet bevoegd erfstellingen anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving namens de coöperatie te aanvaarden.

3.    Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin zijn interne aangelegenheden, daaronder begrepen een taakverdeling, worden geregeld.

4.    Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door alle stemgerechtigde bestuurders uit te brengen aantal stemmen.

5.    Vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Is de voorzitter niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

6.    In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.

       Bij staking van stemmen in een vergadering van het bestuur is het voorstel verworpen.

7.    Iedere bestuurder kan zich in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen.

       Die vertegenwoordiging dient te geschieden krachtens een schriftelijke of elektronische volmacht.

8.    Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

9.    De algemene vergadering is bevoegd bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige bestuursbesluiten

       nauwkeurig omschrijft en aan het bestuur schriftelijk kenbaar maakt.

10.  Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de coöperatie vergoed.

       Aan bestuurders kan vacatiegeld worden toegekend. Aan bestuurders kan geen andere bezoldiging worden toegekend.

11.  Het bestuur is bevoegd namens de coöperatie medewerkers aan te nemen, zulks ter ondersteuning en ter uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 11. Vertegenwoordiging

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

       Voorts is de voorzitter, alsmede twee gezamenlijk handelende bestuurders, bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen.

2.    Ingeval de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder, in kwaliteit of anderszins, wordt de coöperatie vertegenwoordigd door andere bestuurders.

 

Artikel 12. Boekjaar en Jaarrekening

1.    Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

2.    Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.

3.    De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.

       Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

4.    Indien het bestuur daartoe besluit, alsook indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de coöperatie van toepassing is, zal opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening alsmede – indien opgemaakt – het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

5.    De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

 

Artikel 13. Winstbestemming

1.    De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

       Indien desalniettemin een batig resultaat uit  de vastgestelde jaarrekening blijkt, beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuur tot reservering, toevoeging aan een (intern) fonds en/of tot uitkering van dat batig saldo.

2.    Indien wordt besloten tot uitkering van (een deel van) het positief saldo, zal dat bedrag gelijkelijk over alle leden worden uitgekeerd.

3.    Verliezen worden geboekt ten laste van eventuele vrije reserves. Een lid is nooit verplicht om in verliezen bij te dragen.

4.    Indien de verliezen groter zijn dan de beschikbare vrije reserves, zal het meerdere worden geboekt ten laste van een daartoe te vormen negatieve reserve.

       Ieder toekomstig positief saldo zal daarna eerst worden toegevoegd aan deze negatieve reserve, voordat toevoegingen of uitkeringen op de voet van lid 2 gedaan mogen worden.

 

Artikel 14. Algemene Vergadering

1.    Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar  - behoudens verlenging van deze termijn op grond van het hiervoor in artikel 14 lid 2 bepaalde - ter behandeling van de jaarrekening.

2.    De algemene vergadering wordt gehouden in het verzorgingsgebied waar de coöperatie haar zetel heeft.

3.    De oproeping van leden geschiedt door het bestuur of door een bestuurder door middel van oproepingsbrieven (die ook elektronisch mogen worden verzonden) welke moeten worden verzonden niet later dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.

4.    De oproepingsbrieven vermelden plaats, dag en uur van de vergadering alsmede de te behandelen onderwerpen.

5.    De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Is de voorzitter niet ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste, aanwezige bestuurder. Is geen der bestuurders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

6.    Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

       De notulen worden vastgesteld door de algemene vergadering en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.

       De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

 

Artikel 15. Besluitvorming Algemene Vergadering

1.    Ieder lid is bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

       De bestuurders, die geen lid van de coöperatie zijn, hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

2.    Ieder lid dat niet geschorst is, heeft het recht om één stem uit te brengen.

       Een volmacht tot het uitbrengen van stemmen kan slechts schriftelijk of elektronisch aan een ander worden gegeven. Eén persoon kan maximaal voor drie (andere) leden als gevolmachtigde optreden.

3.    Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de besluiten in de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.

       Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

4.    Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.

5.    Bij staking van stemmen wordt het voorstel voor een adviserend oordeel voorgelegd aan het bestuur.

       Het bestuur brengt binnen twee weken advies uit en maakt dat kenbaar aan alle leden, waarna de algemene vergadering binnen twee weken daarna omtrent het voorstel nogmaals een besluit zal te nemen. Wanneer alsdan de stemmen wederom staken, is het betreffende voorstel verworpen.

6.    In een algemene vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn, kunnen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, doch slechts met voorkennis van het bestuur.

 

Artikel 16. Besluitvorming Buiten Vergadering

Besluitvorming door leden kan ook op andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden doordat alle leden zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard, en mits de bestuurders de gelegenheid hebben gehad raadgevende stem uit te brengen.

 

Artikel 17. Statutenwijziging

1.    In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de coöperatie voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal stemmen dat door alle stemgerechtigde leden kan worden uitgebracht.

4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

 

Artikel 18. Ontbinding

1.    De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.    Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

3.    Tenzij de algemene vergadering bij haar besluit strekkende tot ontbinding daaraan een andere bestemming heeft gegeven, wordt het batig saldo na vereffening gelijkelijk uitgekeerd aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.

 

Artikel 19. Reglement

1.    De algemene vergadering kan een reglement vaststellen ten aanzien van onderwerpen waarvoor deze statuten geen of geen volledige regeling bevatten.

2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. Bij strijdigheden prevaleren de statuten en anders de wet.

 

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.