Vragenlijst Ledenonderzoek

Deze vragenlijst is een handzaam hulpmiddel om de dienstverlening van het initiatief nog beter af te stemmen op de wensen van bewoners.

Introductie

We zijn benieuwd naar uw ervaringen met de diensten van [initiatief]. Bovendien horen we ook graag uw ideeën ten aanzien van de toekomst van [initiatief] en de gewenste ontwikkelingen in [plaatsnaam]. De resultaten van de enquête gebruiken we om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen. Uw deelname is daarom van groot belang!

De coöperatie

1. Hieronder volgen uitspraken over de invloed van [initiatief] op het dagelijks leven in [plaatsnaam] en [initiatief] als organisatie. Kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent?

a. Ik voel mij door mijn lidmaatschap van [initiatief] meer betrokken bij [plaatsnaam].
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

b. Ik vind het een geruststellend idee dat ik gebruik kan maken van [initiatief] als ik ondersteuning nodig heb.
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

c. Er zijn voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen in [plaatsnaam] voor ouderen.
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

d. Het saamhorighiedsgevoel in [plaatsnaam] is toegenomen sinds [initiatief] actief is.
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

e. [initiatief] biedt mij de mogelijkheid mijn steentje bij te dragen in [plaatsnaam].
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

f. Ik vind het goed dat vrijwilligers meewerken aan zorg- en welzijnsdiensten.
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

g. Ik vind het makkelijker om hulp te vragen en te krijgen door [initiatief].
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

h. Ik vind dat besluiten in de vergadering van [initiatief] op een goede manier genomen worden.
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

i. Ik heb als lid voldoende invloed op het dienstenaanbod van [initiatief].
Zeer eens  o  o  o  o  o  zeer oneens

2. In hoeverre bent u tevreden over het huidige dienstenaanbod van [initiatief]?

o  Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Neutraal
o  Ontevreden
o  Zeer ontevreden

3. Zijn er voorzieningen en diensten die [initiatief] nog niet biedt, maar waar u wel behoefte aan zou hebben?

o  Ja, namelijk:

o  Nee

Diensten

4. Kunt u van de onderstaande diensten van [initiatief] aangeven of u ermee bekend bent en of u er gebruik van maakt?

a. dorpsondersteuner/zorgcoach
o  ik ben er niet mee bekend
o  ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o  ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

b. maaltijden
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

c. vervoer
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

d. bewegen
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

e. klussen in en om het huis
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

f. tuinonderhoud
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

g. administratieve hulp
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

h. aanpassing van de woning
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

i. dagbesteding
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

j. activiteiten in het buurthuis
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

k. tabletcursus voor ouderen
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

l. thuiszorg (verpleging of verzorging)
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

m. huishoudelijke hulp
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

n. uitjes en excursies
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

o. alarmering (telefooncirkel)
o ik ben er niet mee bekend
o ik ben ermee bekend, maar ik maak er geen gebruik van
o ik ben ermee bekend en ik maak er gebruik van

5. Kunt u bij de diensten die u gebruikt aangeven hoe tevreden u hierover bent?

a. dorpsondersteuner/zorgcoach
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

b. maaltijden
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

c. vervoer
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

d. bewegen
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

e. klussen in en om het huis
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

f. tuinonderhoud
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

g. administratieve hulp
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

h. aanpassing van de woning
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

i. dagbesteding
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

j. activiteiten in het buurthuis
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

k. tabletcursus voor ouderen
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

l. thuiszorg (verpleging of verzorging)
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

m. huishoudelijke hulp
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

n. uitjes en excursies
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

o. alarmering (telefooncirkel)
Zeer ontevreden  o  o  o  o  o  zeer tevreden

Wmo-voorzieningen

Om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen bieden gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulpmiddelen en ondersteuning aan inwoners die niet zelfredzaam zijn. Op deze manier kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van huishoudelijke hulp, een rolstoel of scootmobiel.

6. Maakt u gebruik van een of meerdere Wmo-voorziening(en)?

o  Ja
o  Nee (ga naar vraag 9)

7. Heeft u (of iemand namens u) deze Wmo-voorziening(en) via [naam coördinator] geregeld, of via de gemeente [naam gemeente]?

o  Via [naam coördinator]
o  Via de gemeente
o  In eerste instantie met de gemeente, later via [naam coördinator]
o  Via een andere medewerker van [initiatief]
o  Via de huisarts
o  Anders, namelijk:

o  Weet niet

8. Vindt u het prettig dat u via [initiatief] zaken rond Wmo-voorzieningen kunt regelen?

o  Zeer prettig
o  Prettig
o  Neutraal
o  Onprettig
o  Zeer onprettig
o  Weet niet/geen mening

Kunt u dit toelichten?

Vrijwilligerswerk 

9. Zet u zich in als vrijwilliger voor [initiatief]?

o  Ja
o  Nee (ga naar vraag 18)

10. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om zich in te zetten als vrijwilliger voor [initiatief]?

Meerdere antwoorden mogelijk
☐  De werkzaamheden spreken mij aan
☐  Ik ben graag nuttig bezig
☐  Ik help graag anderen
☐  Ik wil graag mijn steentje bijdragen
☐  Door anderen te helpen, hoop ik dat ik ook geholpen wordt als het nodig is
☐  Anders, namelijk:

☐  Weet niet

11. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het vrijwilligerswerk voor [initiatief]?

o  Niet meer dan twee dagen per maand
o  Twee tot vier dagen per maand
o  Vier tot acht dagen per maand
o  Meer dan acht dagen per maand

12. In hoeverre voelt u zich belast door het vrijwilligerswerk voor [initiatief]?

o  Niet of nauwelijks belast
o  Enigszins belast
o  Overbelast, omdat:

o  Weet ik niet

13. In hoeverre geeft het vrijwilligerswerl voor [initiatief] u voldoening?

o  Veel voldoening
o  Een beetje voldoening
o  Weinig voldoening
o  Niet of nauwelijks voldoening
o  Weet niet

14. Heeft u het gevoel dat uw inzet als vrijwilliger voor [initiatief] gewaardeerd wordt?

o  Ja
o  Soms
o  Nee
o  Weet niet

15. Zijn er zaken rond het vrijwilligerswerk voor [initiatief] die volgens u verbeterd kunnen worden? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan organisatorische zaken of problemen waar u tegenaan loopt.

o  Ja, namelijk:
o  Nee

16. U heeft aangegeven dat u zich (nog) niet inzet als vrijwilliger voor [initiatief]. Zou u wel vrijwilligerswerk willen doen?

o  Ja (vul ook vraag 19 in!)
o  Nee, daar heb ik geen belangstelling voor
o  Nee, daar heb ik geen tijd voor
o  Nee, dat is niet mogelijk gezien mijn gezondheid
o  Nee, om een andere reden

Toekomst

17. Heeft u ideeën of concrete plannen voor het organiseren van een activiteit of dienst om andere bewoners in [plaatsnaam] te helpen?

o  Ja, namelijk:
o  Nee

Afsluiting

18. Wat is uw geboortejaar?

19. U hebt aangegeven dat u vrijwilligers werk zou willen doen voor [initiatief]. Als u het prettig vindt, kunt u hieronder uw contactgegevens noteren. We nemen dan contact met u op over uw aanmelding als vrijwilliger. Uw ingevulde enquêtegegevens blijven vanzelfsprekend anoniem.

o  Ik wil mij aanmelden en vul hieronder mijn contactgegevens in.
o  Ik meld mij op een later moment zelf aan als vrijwilliger.

20. Zou u het op prijs stellen als iemand van [initiatief] contact met u opneemt, omdat u meer ondersteuning nodig heeft dan u op dit moment krijgt?

o  Ja, ik vul hieronder mijn contactgegevens in.
o  Nee, op dit moment heb ik geen (gesprek over) extra ondersteuning nodig.

21. Vul hier uw naam en contactgegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking. We zullen de resultaten van dit onderzoek bespreken bij [gelegenheid en datum]. We nodigen u via deze weg van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Als u naar aanleiding van de vragenlijst nog opmerkingen of aanvullingen heeft, dan kunt u dit hier aangeven.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.