Wedstrijdreglement fotowedstrijd

Artikel 1: Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de NLZVE/Helpdesk (“Organisator”) . Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het reglement worden geen mail(brief) wisseling of telefoongesprekken gevoerd.

Artikel 2: Deelnemers aan de wedstrijd

Kandidaten zijn zelf (actief) betrokken bij een bewonersinitiatief en sturen de foto namens het bewonersinitiatief in.

De meegedeelde emailgegevens kunnen worden opgenomen in het algemene adressenbestand van NLZVE.

Artikel 3: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd zal aanvangen op 6 september om 00u00 neemt een einde op 6 november om 23u59.

Artikel 4: Reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaard de deelnemer expliciet de voorwaarden opgenomen in het reglement. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd te annuleren, de inhoud van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van de “organisator” dit rechtvaardigen. Het reglement zal ter beschikking worden gesteld op de homepage van de NLZVE website. Onder geen enkel beding kan de ‘organisator’ aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Artikel 5: Deelnemingsvoorwaarden

Kandidaten kunnen enkel aan de fotowedstrijd deelnemen via de NLZVE website.

Elke deelnemer kan maximaal 1 foto inzenden.

De foto’s mogen genomen zijn voor de bekendmaking van dit reglement. Ze mogen niet indruisen tegen de openbare orde, de goede zeden of de belangen van de ‘organisator’. De ‘organisator’ behoudt zich het recht, om foto’s die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, uit te sluiten.

Artikel 6: De jury

De jury bestaat uit: Siert Wieringa ( coördinator Helpdesk NLZVE), Maria Rodenburgh (bestuurslid NLZVE) en fotograaf Kees Rutten.

De jury kiest de foto’s op basis van de door hen geformuleerde criteria (bijvoorbeeld de kwaliteit van de foto, de originaliteit etc.)

Artikel 7:  Aankondiging winnaar

De prijs wordt toegekend na beraadslaging van de jury.

De winnaar wordt bekend gemaakt via onze website en via een bericht per email.

De winnaar krijgt voor zijn/haar bewonersinitiatief de beschikking over een professioneel camerateam. Daarmee kunnen ze een filmpje over hun initiatief laten maken voor bijvoorbeeld de eigen achterban of sponsoren.

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen de “organisator” over de volledige intellectuele eigendoms- en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto’s en er tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de “organisator” tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met exploitatie, het reproduceren en gebruik van foto’s die zij indienden bij de jury. De deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren.

Artikel 9: Overdracht van intellectuele eigendomsrechten

De deelnemers dragen – voor de duur van de wettelijke bescherming- hun auteursrechten op de foto’s, ingediend bij de jury, over aan de “organisator” bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken  en in het bijzonder ze re reproduceren via gelijk medium, promotioneel, publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar archieven, internetsite, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma’s, zonder dat deze opsomming limitatief is.

Deelnemers verlenen de “organisator” ook de toestemming om hun foto’s aan te wenden met of zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de “organisator” er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden.

Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de prijs te kunnen genieten. De overdracht geldt voor alle ingezonden foto’s, met inbegrip van deze die niet geselecteerd worden.

Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de “organisator” er niet toe gehouden de ingediende foto’s ook daadwerkelijk aan te wenden.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

In geen enkel geval kan de “organisator” aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. Kosten, indirecte of directe schade die zich kunnen voordoen n.a.v. de deelname aan deze wedstrijd en de uitreiking van de prijs.

In de mate dat de vaststelling van de winnaar zich uitsluitend baseert op een geautomatiseerd informatieproces, zijn de deelnemers er zich van bewust en accepteren ze dat de “organisator” niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het falen van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen op het internet of bij technische dienstverleners betrokken bij website hosting. Als de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd, geschorst, in zijn geheel of gedeeltelijk, om redenen die buiten de wil van de “organisator” ligt, kan de “organisator” hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel: 11 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens met betrekking tot de deelnemers en de gefotografeerde personen die een schriftelijk akkoord verleenden, worden verzameld teneinde de identificatie van de deelnemers aan de wedstrijd mogelijk te maken en de naleving van de auteursrechten en recht op afbeelding te verzekeren in geval van misbruik van de foto’s voor zover de toestemming van de titularis van deze rechten vereist is.

Conform de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor directe marketing activiteiten. Zij hebben tevens kosteloos toegang  tot deze gegevens om er eventueel schriftelijk de verbetering van aan te vragen via de “organisator”.

Artikel 12: Communicatie

Met uitzondering van de communicatie geadresseerd aan de winnaar, wordt er geen correspondentie gevoerd tussen de “organisator” en de deelnemers, noch telefonisch, noch schriftelijk, met betrekking tot het reglement en de modaliteiten van de wedstrijd.

0 bestanden: 
Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

Sponsors

De Helpdesk van Nederland Zorgt Voor Elkaar wordt ondersteund door Achmea, CZ, zeven lokale Rabobanken en de Gemeente Den Haag. 

Meer over deze sponsors.

 

 

 
Nieuwsbrief 

Ontvang ook regelmatig onze nieuwsbrief met het laatste nieuws over burgerinitiatieven op het gebied van welzijn, wonen en zorg!  Abonneren

 

 
 
 
Oprichters

Bij de oprichting van Nederland Zorgt Voor Elkaar waren vele burgerinitiatieven en partners betrokken!